Integritetspolicy

För Galatea AB (”Galatea”) är din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter viktigt. Galateas målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Galateas integritetspolicy avser att informera dig om vilken slags information som Galatea samlar in och hur informationen används. Genom att du godkänner Galateas integritetspolicy i samband med lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet vad som anges nedan.

1. Hur Galatea behandlar dina personuppgifter

På Galatea behandlar vi dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som du lämnar eller har lämnat oss eller som vi samlar in genom cookies för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig behandlas av Galatea, och i förekommande fall av andra företag i Galateakoncernen, för de ändamål som anges nedan. De personuppgifter som behandlas är e-postadress, namn samt IP-adress.

Galatea AB (556504-0606) Box 15112, 167 15 Bromma, är personuppgiftsansvarig.

2. Vad används personuppgifterna till?

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att personuppgifterna läggs in i vårt kundregister och används till, och utgör underlag för, identifikation, marknads- och kundanalyser, kunduppföljning samt utvärdering av tjänster och produkter. Personuppgifterna används även för marknadsföringsändamål såsom exempelvis genom utskick per post, sms och e-post, om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. Du samtycker också till att personuppgifterna, för dessa ändamål, kan komma att lämnas ut till bolag i Galateakoncernen och andra företag som bolag i Galateakoncernen samarbetar med.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till bolag som Galatea anlitar för att utföra tjänster som exempelvis tillhandahållande av infrastruktur och IT-tjänster, tillhandahållande av kundtjänster, behandling och analys av marknadsundersökningar och utförande av statistiska analyser.

3. Hur länge behandlas dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån PuL:s krav, vilket bland annat innebär att dina uppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt annan lagstiftning eller enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

4. Rätt att ta del av uppgifter, ändring/korrigering av uppgifter

Enligt PuL har du rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om dina personuppgifter behandlas eller inte. Denna information kan fås genom att lämna eller skicka en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om information till oss. Begäran skickas till: Galatea AB, Personuppgifter, Box 15112, 167 15 Bromma. Till samma adress kan även begäran om direktreklamspärr eller rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift sändas. Vid förändring av uppgifterna som du lämnat till Galatea, till exempel vid ändring av e-postadress, ber vi dig informera Galatea om de rätta uppgifterna genom att sända ett e-brev till Galatea, info@galatea.se. Begäran om att personuppgifter korrigeras, spärras eller raderas kan göras när som helst.

Om du har motsatt dig att dina uppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring behandlas inte uppgifterna för det ändamålet. Har du lämnat ditt samtycke kan du när som helst meddela oss om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

5. Länkar

Denna policy är endast tillämplig för Galatea. När du länkas till annan webbplats rekommenderas att du läser personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. Galatea tar inte ansvar för andra företags eller webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

6. Ändringar i policyn

Galatea förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Galatea.se.

Galateas Nyhetsbrev

Hör av dig till oss!

Kontakta oss